top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Kings-Crossing en Performance Horsemanship Opleidingen

 

Artikel 1. algemeen 

 • Inschrijving voor een opleiding/clinic of bootcamp geschiedt door het toezenden van een ingevuld en (digitaal) ondertekend inschrijfformulier naar info@performancehorsemanship.nl. Of indien van toepassing irene@kings-crossing.nl

 • De overeenkomst die voortvloeit uit de inschrijving treedt in werking als het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen.

 • Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde opleidingsgeld. 

 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling.

 • Een plaats is pas gereserveerd indien het verschuldigde bedrag is ontvangen, of indien van toepassing de aanbetaling op de opleiding is ontvangen.

 • In geval van inschrijving voor een clinic, workshop , bootcamp of les gelden de annuleringsvoorwaarden zoals die ook vermeld  zijn op de site van Kings-Crossing. Onder de agenda.

 • Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren. 
   

Artikel 2. Betaling 

 • Betaling van facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. 

 • Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid inclusief BTW. 

 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten, komen bovenop het verschuldigde voor de opleiding, clinic, workshop, bootcamp of les.

 

Artikel 3. Annulering

 

 • Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier gaat in geval van inschrijving voor de opleiding 14 dagen bedenktijd in. Na 14 dagen is de overeenkomst definitief tot stand gekomen.
  Bij een les, workshop, clinic of bootcamp geldt geen bedenktijd. Daarbij is de overeenkomst tot stand gekomen direct na de ontvangst van het inschrijfformulier, betaling of mondelinge toezegging. Zie voor de annuleringsvoorwaarden.

 • Annulering kan geschieden tot 4 maanden voor het jaar waarin de opleiding start. Voor de bootcamps, workshops, clinics en lessen gelden andere annuleringsvoorwaarden. Deze staan vermeld onder de agenda.

 • Bij annulering korter dan bovengenoemde termijn is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

 • Bij verhindering kan de cursist in overleg met ons een vervanger sturen. Indien er een cursist op de wachtlijst staat, die de plaats in wil nemen, zullen wij na ontvangst van het opleidingsgeld van de nieuwe cursist, het opleidingsgeld retourneren, onder aftrek van 25 euro administratiekosten.

 • Wij streven ernaar om de opleiding te laten verlopen zoals tevoren aangegeven echter wij behouden ons het recht voor om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van Performance Horsemanship opleidingen en/of Kings-crossing.

 • Wij zijn gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar ons oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende opleiding, in welk geval de cursist recht heeft op terugbetaling van het voor de opleiding betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 14 dagen worden geretourneerd aan de cursist. 

 • Wij zijn, naar onze keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid doch geeft de cursist wel aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan ons betaalde cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen.

 

Artikel 3. gedrag en toegang 

 • Indien de cursist zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens mensen/dieren op het opleidingsterrein aanwezig, zal de cursist hierop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd. Een en ander ter beoordeling aan Kings-Crossing/ Performance Horsemanship Opleidingen.

 • Onder wangedrag wordt verstaan alle gedrag dat maatschappelijke als onaanvaardbaar wordt geacht, zoals intimidatie, seksuele intimidatie, bedreiging, chantage, schade toebrengen aan goederen of personen niet te wijten aan een ongeluk, alsmede het in een kwaad daglicht brengen van de opleiding of haar docenten. 

 • Onder wangedrag wordt tevens verstaan alle gedragingen jegens de aanwezige dieren op het terrein, een en ander ter beoordeling van Kings-Crossing/ Performance Horsemanship Opleidingen.

 • Performance Horsemanship Opleidingen/Kings-Crossing is gerechtigd de cursist de toegang tot de opleiding te ontzeggen: 

  • zolang volledige betaling van het opleidingsgeld niet is voldaan; 

  • indien de student handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1, 2 en 3

 • Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 2, 3, 4 laten de betalingsverplichting van student onverlet. 
   

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

 • Performance Horsemanship Opleidingen en Kings-Crossing, alsmede gastdocenten zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade van roerende goederen van de cursist, ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst. Performance Horsemanship Opleidingen en/of Kings-crossing zal niet aansprakelijk zijn voor schade materieel danwel immaterieel, die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door ons ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of medestudenten,. 

 • De wettelijke aansprakelijkheid van Performance Horsemanship opleidingen c.q Kings-Crossing is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheid)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. 

 • Schade materieel danwel immaterieel, die juridisch toe te rekenen valt aan Performance Horsemanship opleidingen c.q. Kings-Crossing en niet onder de dekking van de door ons afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering valt, is beperkt tot de hoogte van het inschrijfgeld. 

 • Performance Horsemanship Opleidingen c.q. Kings-Crossing neemt nadrukkelijk geen aansprakelijkheid over van de cursist. De cursist blijft ten alle tijden gehouden de schade door hem/haar danwel zijn/haar paard aan andere deelnemers, docenten, eigendommen van Performance Horsemanship Opleidingen c.q. Kings-Crossing, of de goederen roerend, danwel onroerend behorend tot het eigendom van stalhouderij waar de opleiding wordt gegeven, te vergoeden.
  Derhalve wordt geadviseerd een goede WA-verzekering af te sluiten.

   

Artikel 5. Auteursrechten 

 • Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan. 

 • Op al het cursusmateriaal rust copyright. Het lesmateriaal is in eigendom van Performance Horsemanship Opleidingen/Kings-Crossing en mag niet voor commerciële doeleinden van de student worden ingezet, danwel worden gedupliceerd zonder uitdrukkelijke vooraf schriftelijk gegeven toestemming door Kings-Crossing.

 • De cursist geeft ons toestemming om foto-, video en ander materiaal dat tijdens de opleiding opgenomen wordt vrij te publiceren en of te gebruiken voor eigen doeleinden. 

Artikel 6. Vrijwaringen 

 • De student vrijwaart Performance Horsemanship opleidingen/Kings-Crossing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de student verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

 • De student vrijwaart ons conform onderstaande bepalingen bij een deelname aan de opleiding, inclusief bijbehorende praktijkdagen, trainingen, evenementen en vervoer: 

  • Ik heb mijzelf en/of mijn paard vrijwillig aangemeld voor de opleiding, inclusief eventueel transport. 

  • Ik ben mij ervan bewust dat de omgang met paarden aan risico’s onderhevig is, gelegen in de aard (een paard is in principe een vluchtdier met onverwachte bewegingen) en eigen energie van het dier. 

  • Ik weet dat het dragen van een goedgekeurde helm met veiligheidssluiting verplicht is gesteld, tijdens alle rij onderdelen.

  • Ik ben mij ervan bewust dat een goede fysieke gezondheid vereist is voor mijn deelneming aan de opleiding. 

  • Ik ben mij ervan bewust dat het mijn eigen keuze is om deel te nemen met een eigen paard en dat ik er zelf zorg voor draag dat dit paard klinisch gezond is en trainbaar. Ook dient het paard jaarlijks ingeënt te zijn tegen influenza en dient er met regelmaat wormonderzoek plaats te hebben gevonden en indien nodig ontwormd. 

  • Ik ben mij ervan bewust dat eerst overlegd dient te worden met de docent of het paard welkom is bij ziekte van het paard dat wil zeggen in ieder geval bij koorts/snot/hoesten of van paarden op de stal waar het paard staat. 

  • Ik ben op de hoogte van het feit dat ik de mogelijkheid heb om een annuleringsverzekering af te sluiten bij Equine Risk voor de volledige opleidingskosten. Informatie via https://uwpaardverzekeren.nl/annuleringsverzekering- met-paard.

  • Ik besef mij dat ik als bezitter van het paard/de paarden die ik deel laat nemen aan de opleiding op grond van de wet (6:179 Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk ben en ik aanvaard die aansprakelijkheid dan ook volledig voor de periode dat ik mijn paard(en) onder de hoede van Performance Horsemanship/ Kings-Crossing stel of door hen ingeschakelde derden. 

  • Ik vrijwaar Performance Horsemanship c.q. Kings-crossing en haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden van enige aansprakelijkheid voor schade die ik of mijn paard(en) gedurende de opleiding zou(den) veroorzaken aan derden of zaken van derden alsmede voor schade die gedurende het evenement aan mijn paard, mijzelf of zaken van mij worden aangericht. 

  • Tevens aanvaard ik aansprakelijkheid voor de eventuele schade die ik of mijn paard(en) zou(den) aanrichten aan Performance Horsemanship Opleidingen c.q Kings-Crossing en aan door haar ingeschakelde derden. 

  • Ik verklaar dat ik (inclusief mijn paard(en)) adequaat verzekerd ben voor wettelijke aansprakelijkheid.

  • Performance Horsemanship Opleidingen c.q. Kings-Crossing en ik verklaren hiermee dat het Nederlandse recht exclusief van toepassing is op onze afspraken. 
    

Artikel 7. Vertrouwelijkheid 

 • De cursist zal niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacygevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht. 

 • Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt is vertrouwelijk naar medewerkers en docenten. 
   

Artikel 8. Relatiebestand 

 • De student geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van Performance Horsemanship Opleidingen c.q. Kings-Crossing teneinde door laatstgenoemden te worden gebruikt om de student onder meer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling. 

 • Op eerste verzoek van de student worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien 

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst, en of 

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Performance Horsemanship Opleidingen c.q. Kings-crossing tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. 

  • De door de cursist verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, anders dan derden die noodzakelijkerwijs ingeschakeld dienen te worden om de opleiding c.q. cursus goed te laten verlopen.
    

Artikel 9. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Performance Horsemanship Opleidingen c.q. Kings-Crossing zullen wij zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de cursist nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag, laster, misbruik van studiemateriaal, de naam of logo van Kings-Crossing of Performance Horsemanship Opleidingen. 

 • Bij tussentijdse opzegging door de student is de student verplicht het cursusgeld voor de hele opleiding te voldoen. 

bottom of page